Regulamin - Kochany Urwis
Regulamin


Regulamin sklepu KochanyUrwis.pl

1. Kochany Urwis (Horizon Biernacki Sebastian) to sklep internetowy, dostępny w domenie www.kochanyurwis.pl, prowadzony przez firmę Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą z siedzibą: ul. Chopina 15, 14-300 Morąg, NIP: 7413165010, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem e-mail: kontakt@kochanyurwis.pl oraz numerem telefonu 539933066

2. Firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie www.kochanyurwis.pl oraz telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 

3. Do korzystania ze sklepu internetowego Kochany Urwis, w tym do przeglądania asortymentu sklepu Kochany Urwis oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox lub Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari;
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego Kochany Urwis w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Kochany Urwis oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Kochany Urwis, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego Kochany Urwis Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Klienci mają możliwość korzystania z Kochany Urwis dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Kochany Urwis (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na Kochany Urwis ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z firmą Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail kontakt@kochanyurwis.pl Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą   jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Kochany Urwis należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a firmą Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  , na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu Kochany Urwis (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@kochanyurwis.pl  lub pisemnie na adres Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą . W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez firmę Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą niezwłocznie poinformuje Klienta.

9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Kochany Urwis, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Kochany Urwis oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

10. Wszystkie produkty dostępne w Kochany Urwis są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

11. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na Kochany Urwis oznaczonych kategorią Outlet. Zasady odpowiedzialności za wady produktów z Outletu określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

12. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Kochany Urwis są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura rachunek. Rachunek jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że rachunek powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

13. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych: firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy określone w standardowych kosztach dostawy w Kochany Urwis wskazanych w zakładce .

14. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  dotycząca zakupu danego produktu w Kochany Urwis ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Kochany Urwis jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

15. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą , firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

16. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Kochany Urwis firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  może zdecydować, po wcześniejszej konsultacji z Klientem, o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

17. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Kochany Urwis produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą , zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24.pl – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Przelewy24.pl. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

18. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Kochany Urwis, firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

19. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Paczka przeznaczona do odbioru osobistego , która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie zwrócona do magazynu firmy Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą , a zamówienie zostanie skorygowane. 

20. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. (wszystko zależy od produktów jakimi handluje sklep).Przed złożeniem reklamacji należy wypełnić Formularz Reklamacji dostępny na stronie Kochany Urwis, w zakładce  Formularz reklamacje. Wypełnienie druku reklamacji wiąże się z nadaniem numeru FMA. Dzięki numerowi FMA rozpatrywanie zgłoszeń przez firmę Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru FMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

21. Firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 556.1 – 556.3 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

22. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:
a) w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@kochanyurwis.pl, 
b) poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na Kochany Urwis w zakładce Formularz  reklamacji i zwrotu;
c) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 512 455 243
d) pisemnie na adres firmy Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą, Mościska 31 09-227 Szczutowo

22.1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

22.2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien,
na własny koszt, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

22.3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

22.4. Firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

22.5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta.

22.6. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

22.7. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez firmę Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  albo firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

23. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni (zmiany po 14 grudnia 2014) od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

24. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Kochany Urwis stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66(1) § 3 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie Kochany Urwis składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od sklepu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez firmę Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.

25. Podane przez Klientów dane osobowe firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w Kochany Urwis wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Kochany Urwis Adres e-mail będzie przetwarzany przez firmę Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Kochany Urwis.

26. Firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Kochany Urwis Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Kochany Urwis zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

27. Firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail kontakt@kochanyurwis.pl. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

28. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

29. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą  w ramach Kochany Urwis będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
c) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
d) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

30. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.