Polityka prywatności


Polityka Ochrony Prywatności

 1. Firma Kochany Urwis przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Kochany Urwis z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym tj. systemy szyfrowania danych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma  sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem (nazwa sklepu internetowego)

 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w (nazwa sklepu internetowego) jest: Firma Kochany Urwis - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Kochany Urwis.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością firmy Kochany Urwis w zakresie www.kochanyurwis.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Kochany Urwis obsługi transakcji sprzedaży towarów, a także w celach ich archiwizacji.

 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 6 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt. 5 Regulaminu.

 5. Klienci mogą przeglądać Kochany Urwis oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Kochany Urwis oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez firmę Kochany Urwis informacji o firmie Kochany Urwis i świadczonych przez nią usługach (cele marketingowo-reklamowe). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez firmę Kochany Urwis za zgodą Klientów.

 8. W przypadku uzyskania przez firmę Kochany Urwis wiadomości o korzystaniu przez Klienta z www.kochanyurwis.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma Kochany Urwis może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 9. W celu realizacji zamówień złożonych w sklepie www.kochanyurwis.pl dane personalne Klientów są przetwarzane przez firmę Kochany Urwis, która jest właścicielem www.kochanyurwis.pl

 10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line poprzez platnosci24.pl za towary nabyte w www.kochanyurwis.pl, są przekazywane spółce platnosci24.pl

  • w celu obsługi (zrealizowania) przez platnosci24.pl płatności za nabyte w www.kochanyurwis.pl produkty,

  • niezwłocznie po wyborze przez Klienta w www.kochanyurwis.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 11. Firma Kochany Urwis zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy firma Kochany Urwis zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę Kochany Urwis danych osobowych innemu niż firma Kochany Urwis administratorowi danych.

 12. Firma Kochany Urwis zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma Kochany Urwis zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 27 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma Kochany Urwis może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy Kochany Urwis lub też gdy firma Kochany Urwis uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w www.kochanyurwis.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 13. Dodatkowo, okazjonalnie, firma Kochany Urwis za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty www.kochanyurwis.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 14. Firma Kochany Urwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 15. Firma Kochany Urwis stosuje pliki “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.kochanyurwis.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z www.kochanyurwis.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie w zakładce Informacja o cookies.